首页>> 小学 >> 一年级

人教版一年级语文上册看拼音写词语试题

2017-10-26| 来源:互联网| 查看:142

摘要:语文作为小学教诲的一门基本学科,对付学好其它课程也起着至关重要的浸染,佳构进修网整理了 一年级语文上册看拼音写词语试题 ,但愿各人可以或许公道的利用! 人教版一年级语文上

语文作为小学教诲的一门基本学科,对付学好其它课程也起着至关重要的浸染,佳构进修网整理了一年级语文上册看拼音写词语试题,但愿各人可以或许公道的利用!

人教一年级语文上册看拼音写词语试题

shí yī

mù mén

rù kǒu

rén kǒu

tiān shànɡ

rù tǔ

dà rén

tiān xià

dà huǒ

wén huǒ

tiān wén

liù tiān

ér zi

yuè er

wú rén

rì zi

èr shí

sān

jiǔ yuè

liù rì

mén kǒu

rì yuè

zhōnɡ wén

rì wén

dà mén

kāi mén

jiàn shān

mù ěr

kǒu tóu

rì tou

shànɡ tou

mù tou

tóu mù

dà mǐ

bái mǐ

bái tiān

diàn mén

zhǎnɡ dà

rì chū

chū mén

fēi chū

dà mǎ

mù mǎ

fēi niǎo

huǒ niǎo

bái yún

mǎ chē

yún kāi

rì chū

ɡōnɡ chē

niú yánɡ

yánɡ máo

shào ér

jiǔ niú

yì máo

xiǎo niú

bù shǎo

máo jīn

yánɡ máo

mén yá

dà yá

chǐ zi

zhǎnɡ máo

dà fēnɡ

diàn lì

fēnɡ kǒu

fēnɡ yún

xiǎo xīn

fēnɡ lì

shuǐ shǒu

bái kāi shuǐ

shǒu jīn

xiǎo shǒu

shǒu diàn

huǒ lì

ɡuǎnɡ dà

shànɡ shēnɡ

shēnɡ tiān

shǒu zú

zú jiàn

zǒu kāi

zǒu huǒ

fānɡ jīn

sì fānɡ

bàn tiān

kāi yè

xià ba

bàn dà bù xiǎo

yí bàn

běn rén

dà bā

wú yè

shū běn

pínɡ fānɡ

wén shū

shuǐ pínɡ

pínɡ mǐ

bā xī

zì jǐ

dōnɡ fānɡ

ɡuǎnɡ xī

shān dōnɡ

ɡuǎnɡ dōnɡ

dōnɡ xi

shān xī

huí shǒu

huí lì

huí tóu

yí piàn yún

shēnɡ rì

qī shànɡ bā xià

shànɡ shànɡ xià xià

chánɡ bái shān

fēnɡ fēnɡ huǒ huǒ

我们经心为广巨细学生伴侣们筹备的一年级语文上册看拼音写词语试题,但愿可以作为各人课后操练和考前温习的参考资料!

本文转载自网络,如对您的侵权,请联系站长删除!