首页>> 小学 >> 一年级

小学一年级语文上册看拼音写词语练习题

2017-10-26| 来源:互联网| 查看:242

摘要:进修是一个循序渐进的进程,需要同学们不绝的进修和尽力。 一年级语文上册看拼音写词语练习题 推荐给各人,但愿能辅佐各人更好的温习所学的常识。 小学一年级语文上册看拼音

进修是一个循序渐进的进程,需要同学们不绝的进修和尽力。一年级语文上册看拼音写词语练习题推荐给各人,但愿能辅佐各人更好的温习所学的常识。

小学一年级语文上册看拼音写词语练习题

shí yī

mù mén

rù kǒu

rén kǒu

tiān shànɡ

rù tǔ

dà rén

tiān xià

dà huǒ

wén huǒ

tiān wén

liù tiān

ér zi

yuè er

wú rén

rì zi

jiǔ yuè

liù rì

mén kǒu

rì yuè

zhōnɡ wén

rì wén

dà mén

kāi mén

jiàn shān

mù ěr

kǒu tóu

rì tou

shànɡ tou

mù tou

tóu mù

dà mǐ

bái mǐ

bái tiān

diàn mén

zhǎnɡ dà

rì chū

chū mén

fēi chū

dà mǎ

mù mǎ

fēi niǎo

huǒ niǎo

bái yún

mǎ chē

yún kāi

rì chū

ɡōnɡ chē

niú yánɡ

yánɡ máo

shào ér

jiǔ niú

yì máo

xiǎo niú

bù shǎo

máo jīn

yánɡ máo

mén yá

dà yá

chǐ zi

zhǎnɡ máo

dà fēnɡ

diàn lì

fēnɡ kǒu

fēnɡ yún

xiǎo xīn

fēnɡ lì

shuǐ shǒu

shǒu jīn

xiǎo shǒu

shǒu diàn

huǒ lì

ɡuǎnɡ dà

shànɡ shēnɡ

shēnɡ tiān

shǒu zú

zú jiàn

zǒu kāi

zǒu huǒ

fānɡ jīn

sì fānɡ

bàn tiān

kāi yè

xià ba

yí bàn

běn rén

dà bā

wú yè

shū běn

pínɡ fānɡ

wén shū

shuǐ pínɡ

pínɡ mǐ

bā xī

zì jǐ

dōnɡ fānɡ

ɡuǎnɡ xī

shān dōnɡ

ɡuǎnɡ dōnɡ

dōnɡ xi

shān xī

huí shǒu

huí lì

huí tóu

shēnɡ rì

yí piàn yún

chánɡ bái shān

bái kāi shuǐ

èr shí sān

qī shànɡ bā xià

shànɡ shànɡ xià xià

fēnɡ fēnɡ huǒ huǒ

bàn dà bù xiǎo

但愿提供的一年级语文上册看拼音写词语练习题,可以或许辅佐各人学好小学阶段的所有课程,为此后的进修打好基本!

本文转载自网络,如对您的侵权,请联系站长删除!